Verkorte gedragskode van leerders

Doel

Die doel van die Gedragskode is om ‘n kultuur van versoening, opvoeding, wedersydse respek en verdraagsaamheid en vrede in die skool te vestig.
Die Gedragskode onderskryf die skool se missiestelling.

‘n Leerder en sy ouers/voogde moet hulleself van die skool se Gedragskode en die bepalings daarvan vergewis. Sodra ‘n leerder by die skool ingeskryf is, is hy/sy implikasie aan die Gedragskode verbonde en moet dit stiptelik nakom. Indien ‘n leerder die Gedragskode oortree of minag, sal daar dienooreenkomstig teenoor hom/haar opgetree word.

Algemene reëls

‘n Opvoeder van die skool sal dieselfde regte as ‘n ouer geniet ten aansien van die beheer en dissipline van die leerder volgens die Gedragskode gedurende die leerder se bywoning van die skool en enige skoolaktiwiteit;

Die Hoof of ‘n opvoeder het, met redelike vermoede, die reg om ‘n leerder en/of sy eiendom in sy besit te ondersoek vir enige gevaarlike wapens, gewere, dwelms of skadelike gevaarlike middels, gesteelde goedere, of pornografiese material wat op die skooleiendom gebring is.

Skoolreëls

 1. Die belangrikste reël is dat geen leerder iets negatiefs mag doen wat die naam of die trots van die skool skade kan berokken nie.
 2. Geen leerder mag die skoolterrein gedurende skoolure sonder toestemming van die hoof of adjunkhoof en/of hulle afgevaardigde verlaat nie. Toestemming moet skriftelik aangevra word en ouers moet leerders by die administratiewe dame(s) afteken wanneer hulle afgehaal word. Geen leerder sal toegelaat word om alleen huis toe te loop nie.
 3. Na ‘n afwesigheid moet leerder ‘n verskoningsbrief vir sy registeronderwyser bring en sorg om werk wat hy/sy gemis het spoedig moontlik in te haal.
 4. Indien ‘n leerling enige formele en/of skriftelike assessering as gevolg van ‘n afwesigheid sou mis, sal die formele en/of skriftelike assessering met die eerste bywoning na die afwesigheid afgelê word.
 5. Daar mag nie gedurende klaswisseling gesels of op die stoepe en/of trappe gehardloop word nie.
 6. Geen leerder mag sonder toesig in enige lokaal, saal of op die pawiljoen, voor en na skool of gedurende pouses wees nie.
 7. Maak gebruik van paadjies en trappe. Geen leerder mag op die walle kom nie.
 8. Fietse moet die terrein binne gestoot word, verkieslik vanaf ingang in Glanvillestraat langs tennisbane. Niemand mag met fietse op enige plek in die terrein ry nie.
 9. Leerders mag nie onder afdakke vir onderwysers wag of by die motors speel nie.
 10. Niemand mag op die stoepe hardloop, speel, eet of drink nie.
 11. Geen leerder mag na-ure, gedurende naweke en/of vakansies op die terrein sonder voorafgereëlde toesig wees nie.
 12. Geen leerder mag iets by die skool verkoop nie. (uitgesonder Entrepreneursdae)
 13. Geen kougom en druiwe mag skool toe gebring word nie.
 14. Ouers moet kinders by die parkeerterrein in Hans van Rensburgstraat op- en aflaai.
 15. Troeteldiere en speelgoed moet tuis gelaat word.
 16. Jy mag nie skoolapparaat sonder toesig hanteer nie.
 17. Jou ouers dra die verantwoordelikheid as jy skooleiendom beskadig.
 18. Boeke moet in ‘n skooltas wees en nie in ‘n sportsak nie. Geen “graffiti” op tasse nie. Tasse met wieletjies mag teen die trappe op gesleep word nie.
 19. Die gebruik van selfone tydens skoolure is verbode en dit sal gekonfiskeer word indien oortree word.

Kleredrag en algemene voorkoms

Die dra van voorgeskrewe skooldrag is verpligtend. Dra van ander kleur truie en baadjies asook tekkies is nie toelaatbaar nie.

Skooldrag is soos volg:

Meisies:

Somersdrag: Rooi rokke, bruin kouse, bruin skoene en rooi “ski pants”.

Wintersdrag: Skoolsweetpak, wit- of roomkleur langmouhemp en rooi Drimac-baadjie en/of rooi skooltrui of oortrektrui (“pull over”.)

Seuns:

Somersdrag: Bruin broek, wit- of roomkleur hemp (skoolwapen opsioneel), bruin kouse met rooistrepe en bruin skoene.

Wintersdrag: Skoolsweetpak/seuns lang bruinbroek, wit- of roomkleur langmouhemp en rooi Drimac-baadjie en/of rooi skooltrui of oortrektrui (“pull over”.)

Somersdrag op Vrydae:

Meisies en Seuns: Swart kortbroek en rooi Kollegepark-golfhemp (Verkrygbaar by Laerskool Kollegepark)

Wintersdrag op Vrydae:

Meisies en Seuns: Provinsiale kleure/Toerklere, (LET WEL: Slegs baadjies met skoolbroek of sweepakbroek) andersins normale skooldrag.

Slegs gr.7-dogters mag lang bruin kouse by skoolrok as wintersdrag dra.

Leerders wat aan sport deelneem, moet die voorgeskrewe sportdrag aanhê.

Alle klere moet duidelik gemerk wees.

Klere beskikbaar by Ekspaar, Sedgars, MG’s Schoolwear en/of White Cross.

Geen eksentrieke haarstyle by sowel seuns as dogters word toegelaat nie.

Haarstyl

Seuns: Geen “steps” in hare nie. Geen “comb over” haarstyl nie. Geen paadjie insny nie. Hare mag ook nie oor die oë/ore of hempkraag hang nie.
Dogters: Lang hare moet vasgemaak wees. Linte, rekkies, ens. moet in skoolkleure wees. Geen blomme en/of blinkertjies word toegelaat nie.
Dogters/Seuns: Geen haarmiddels soos byvoorbeeld “Jel”, kleursjampoe, sonstrepe, ens. word toegelaat nie.(Let Wel: Geen suikerwater nie)

Juwele:

Seuns: Geen juwele nie.
Dogters: Slegs een seëlring en een paar oorringetjies of “studs” is toelaatbaar. Geen neus-, mond-, maagringe ens. word toegelaat nie.

Af- en Oplaai:

Gr. R: Kan eers vanaf 07:00 in Genl. Fronemanstraat by gr. R-hekkie afgelaai word en/of in Hans van Rensburgstraat as dit vroeër as 07:00 sal plaasvind.
Gr. 1 – 7: Slegs in Hans van Rensburgstraat (Noordekant van skool)

Laai die Skoolreëls af